ไข้เลือดออก โรคร้ายใกล้ตัวจากยุงลาย

MEDICAL

19/07/2022

Ad. Tiger balm

ไข้เลือดออก (dengue fever) เป็นโรคที่ระบาดได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น ใน พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรคพบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 9,084 คน เสียชีวิต 6 คน กลุ่มที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 5-14 ปี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือรับการรักษาตัวที่ล่าช้า

Related News

วัคซีนไข้เลือดออกยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 84%

วัคซีน TAK-003 ช่วยยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (virologically-confirmed dengue; VCD) 84% และยังยั้งการเกิด VCD ได้ 61% หล...

30/06/2022

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us