ความรู้พื้นฐานของเชื้อ SARS CoV2 ก่อโรค COVID19 และการทดสอบเชื้อทางพันธุกรรม (สภาเทคนิคการแพทย์)

CPD CMTE

18/01/2022

ดร.วันฉัตร ศิริสาร

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(novel coronavirus) เกิดจากเชื้อ SARS coronavirus type 2 (SARS-CoV-2) พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ ย (Hubei) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันทั่วโลก ซึ่งการแพร่ระบาดนี้ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุของการตายมากกว่า 4.6 ล้านคนทั่วโลก ณ วันที่ 10 กย พ.ศ.2564 โดยที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO)ได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อSARS-CoV-2 ก่อให้เกิดโรค Coronavirus 2019 (COVID 19) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 (Cascella et al, 2021) การแพร่ระบาดของเชื้อSARS-CoV-2 ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางรวมทั้งการปิดตัวลงของหลายกิจการและระบบเศรษฐกิจของหลายๆประเทศ ในเรื่องของความพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อSARS-CoV-2 การวิจัยทางคลินิก(clinical research) ที่เกี่ยวกับเชื้อSARS-CoV-2 เพื่อเพิ่มความเข้าใจพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างมาก

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us