ไม่พบประโยชน์ของการทำ coronary angiography ทันทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น

MEDICAL Emergency Medicine

29/09/2021

Medical Tribune

Steffen Desch และคณะจาก Leipzig University, Strümpellstr ประเทศเยอรมนี ได้ศึกษาแบบ multicenter, open-label, randomized controlled trial (TOMAHAWK trial) ในประเทศเยอรมนีและเดนมาร์ก เพื่อตรวจสอบประโยชน์ของการใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ (coronary angiography) ทันทีในผู้ป่วยที่ถูกช่วยชีวิตหลังจากหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบไม่พบการยกตัวผิดปกติช่วง ST (non-ST elevation myocardial infarction; non-STEMI) ทางคณะวิจัยแถลงผลลัพธ์ของการศึกษาในที่ประชุม European Society of Cardiology (ESC 2021, จัดขึ้นทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 สิงหาคม) ว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหลัง 30 วัน ซึ่งเป็น primary endpoint ของการศึกษา ระหว่างกลุ่ม immediate-angiography และกลุ่ม delayed-angiography สำหรับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหรือมีพยาธิสภาพทางด้านสมองร้ายแรง (severe neurologic deficit) หลัง 30 วัน ซึ่งเป็น secondary endpoint ของการศึกษา พบว่าเกิดขึ้นมากในกลุ่ม immediate-angiography ทำให้ทางคณะวิจัยไม่สามารถยืนยังได้ถึงประโยชน์ของการทำ coronary angiography ทันที โดยรายละเอียดของการศึกษาถูกเผยแพร่ลงในวารสาร N Engl J Med (ฉบับออนไลน์ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2021)

Related News

10% ของ resident ประสบปัญหาถูกกลั่นแกล้ง

resident ในแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจประมาณ 1 ใน 10 คนถูกกลั่นแกล้งระหว่างการฝึกงาน...

13/09/2022

MEDICAL Internal Medicine

"VNE" เทคโนโลยี cardiac imaging ใหม่ ประเมินหัวใจโดยไม่ต้องใช้ contrast agent

กลุ่มการศึกษาจาก University of Virginia ได้พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพ cardiac imaging แบบใหม่ที่เรียกว่า Virtual Native Enhancement (VNE) ในการติดตาม myoca...

16/09/2021

MEDICAL Medtech

ผลการศึกษาพบว่า การลดระดับ LDL-C ไม่ได้มีประโยชน์ทางการรักษา

LDL cholesterol (LDL-C) คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแข็ง (atherosclerotic cardiovascular diseases) ...

24/08/2020

MEDICAL Internal Medicine

การรักษาโรคหัวใจที่ทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดดีขึ้น

ผลของการยับยั้ง Sodium-glucose transporter 2 (SGLT2) ต่อความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดและหัวใจของผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้เกิดกา...

24/03/2020

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us