ไม่พบประสิทธิภาพของ urate-elevating treatment ใน early Parkinson’s disease

MEDICAL

28/09/2021

Medical Tribune

ปัจจุบันมีรายงานว่าการเพิ่มขึ้นของระดับ uric acid สัมพันธ์กับการเป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease; PD) ที่ลดลง คณะวิจัยนำโดย Michael A. Schwarzschild จาก Mass General Institute for Neurodegenerative Disease ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการศึกษา ‘SURE-PD3’ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ phase 3, double-blind, placebo-controlled, randomized-controlled trial (RCT) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ oral inosine treatment (inosine เป็น uric acid precursor) ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันระยะเริ่มต้น (early PD) จากนั้นได้เผยแพร่ผลลัพธ์ลงในวารสาร JAMA (ฉบับออนไลน์, 14 กันยายน ค.ศ. 2021) พบว่าการให้ inosine เพื่อรักษาระดับ serum urate concentrations ให้อยู่ที่ 7.1 - 8.0 mg/dL ไม่ช่วยยับยั้งการลุกลามของ PD

Related News

สูบบุหรี่และการดื่มชาช่วยยับยั้งการเกิดโรคพาร์กินสัน

การสูบบุหรี่และดื่มชาเป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันโรคพาร์กินสัน...

13/06/2022

MEDICAL Neurology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us