อายุจะยืนยาวหากนอนเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

MEDICAL General Practice

23/09/2021

Medical Tribune

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การนอนหลับมากเกินไปหรือการนอนหลับน้อยเกินไปอาจเป็นปัจจัยทางพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต Thomas Svensson และคณะจาก National Cancer Center และ Center for Public Health Sciences ประเทศญี่ปุ่น ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเวลาที่นอนกับการเสียชีวิตแยกตามเพศ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาแบบ cohort study 9 การศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรเพศชายและหญิงมากกว่า 320,000 คนในแถบเอเชียตะวันออก จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มที่นอนมากหรือน้อยกว่า 7 ชั่มโมงเสี่ยงที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเพศเป็นตัวแปร (modifier) ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเวลาที่นอนกับการเสียชีวิต และอายุเป็นตัวแปรเฉพาะในเพศชายเท่านั้น ผลลัพธ์การศึกษาได้รับการเผยแพร่ลงในวารสาร JAMA Netw Open (2021; 4: e2122837)

Related News

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

การค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ single nucleotide polymorphism (SNP) ต่อความรุนแรงของอาการเสียงดังในหู (severity of tinnitus)

ประชากรชาวญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 15 มีอาการ tinnitus ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และแม้จะยังไม่ทราบถึงสาเหตุ...

26/09/2020

MEDICAL Otolaryngology

ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า (rotavirus vaccine) เป็นวัคซีนพื้นฐาน (routine vaccine)

ไวรัสโรต้า (rotavirus) เป็นสาเหตุของโรค acute gastroenteritis โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อไวรัส...

24/09/2020

MEDICAL Pediatrics

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us