ยา ARNI ช่วยยับยั้งการลดลงของค่า eGFR ในผู้ป่วย HFpEF

MEDICINE

09/02/2021

Medical Tribune

ในปัจจุบัน ปัญหาใหญ่ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure; HF) ชนิดที่มีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (LVEF) ปกติ (HFpEF) คือ ยังไม่มีวิธีการรักษาที่เป็นประโยชน์ เมื่อเทียบกับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดที่มี LVEF ต่ำกว่าปกติ (HFrEF) ด้วยเหตุนี้ Karola S. Jering และคณะ จาก Harvard Medical School สหรัฐอเมริกา จึงดำเนินการจัดตั้งโครงการ PARAGON-HF ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ double-blind randomized controlled trial (RCT) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยากลุ่ม angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI) ในการรักษาภาวะ HfpEF และทำการวิเคราะห์กลุ่มย่อยที่แบ่งตามประวัติการใช้ยา mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) ก่อนเริ่มการศึกษา (baseline) โดยทางคณะวิจัยได้รายงานผลการวิเคราะห์ในวารสาร JACC Heart Fail (2021; 9: 13-24)

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us